Vijesti

27.04.2011. 12:26:56 - Vesna Roller (novilist.hr)

Istra緄vanje 甧nske sobe

U Hrvatskoj svaki dan dvije 緍tve seksualnog nasilja, u 30 posto slu鑑jeva 緍tve su djeca

萢k 17 posto 緀na do緄vjelo je silovanje ili poku筧j silovanja

萢k 17 posto 緀na do緄vjelo je silovanje ili poku筧j silovanja (Foto: P. Fabijan)

Svakoga dana u Hrvatskoj se prijavi minimalno jedno, a naj鑕规e dva kaznena djela seksualnog nasilja. 畆tve su ve鎖nom djeca i malodobne osobe. To pokazuju rezultati istra緄vanje "Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2000.– 2010." koje je provela udruga 甧nska soba.

Od 2000. do 2010. godine prijavljeno je ukupno 6 625 kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog 鎢dore餫 鑙je su 緍tve bile 6 685 osoba. Broj prijava po godinama varira od 461, koliko ih je primjerice bilo 2002., do 761 registrirane 2008. godine. U analiziranom desetlje鎢 nije zabilje緀n zna鑑jan rast ni pad prijava. Ova stagnacija, me饀tim, nije dobar znak jer valja imati na umu da sva doma鎍 i strana istra緄vanja pokazuju kako se seksualno nasilje rijetko prijavljuje. Tako se, primjerice, ra鑥na da na svako prijavljeno silovanje dolazi 15 do 20 neprijavljenih. Razlozi neprijavljivanja dijelom su osobne prirode, vezani za 緍tvu, no dio ih je blisko povezan s radom institucija

– 畆tve se boje po鑙nitelja, ali i ponovne viktimizacije od strane nadle緉ih institucija. Strah ih je da im nitko ne鎒 vjerovati i da 鎒 biti okrivljene za ono 箃o im se dogodilo, obja筺java Maja Mamula, voditeljica 甧nske sobe.

Djeca su bila 緍tve seksualnog nasilja u 鑑k 32 posto slu鑑jeva prijavljenih proteklih deset godina, a u 30 posto slu鑑jeva 緍tve su bile malodobne osobe u dobi od 14 do 18 godina. Naj鑕规i oblik seksualnog nasilja su bludnje radne – na njih se odnosi 34 posto prijava, slijedi silovanje – 15 posto prijavljenih djela, zadovoljavanje pohote pred djetetom ili malodobnom osobom – 14 posto te spolni odno筧j s djetetom – 10 posto.

Djeca su naj鑕规e 緍tve bludnih radnji, zadovoljavanja pohote i spolnog odno筧ja s djetetom. Malodobne osobe tako餰r su naj鑕规e 緍tve ovih istih oblika seksualnog nasilja, ali uz to i 緍tve silovanja.
Tijekom deset godina prijavljeno je ukupno 1 228 kaznenih djela silovanja. 畆tve su golemom ve鎖nom bile 緀ne – 92 do 98 posto, ovisno o godini – i to naj鑕规e u dobi od 19 do 30 godina. Oko 80 posto silovatelja ima izme饀 19 i 39 godina.

Od 2000. do 2010. registrirano je 3 987 po鑙nitelja seksualnog nasilja, me饀 kojima je 96 posto mu筴araca.

Iako je tijekom posljednjih godina do筶o do pobolj筧nja u za箃iti 緍tava, stanje je daleko od zadovoljavaju鎒g. Najve鎖 problem je needuciranost slu綽enika koji prvi komuniciraju sa 緍tvom koja prijavi seksualno nasilje, te izostanak suradnje me饀 institucijama. Stoga bi trebalo donijeti protokol o postupanju u slu鑑ju seksualnog nasilja. Protokol je izra餰n, ali 鑕ka da ga netko po筧lje u saborsku proceduru. Njime bi se uveo standardiziran postupak prema 緍tvama seksualnog nasilja, kako 箃o je to ve u鑙njeno za 緍tve nasilja u obitelji.

Istra緄vanja o rasprostranjenosti seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja, provedena proteklih godina, pokazuju da je ovaj problem znatno ve鎖 nego 箃o govore statistike o prijavljenim kaznenim djelima. Vi筫 od polovice 緀na kazalo je da su do緄vjele ne緀ljene seksualne komentare, a vi筫 do 40 posto njih i ne緀ljeno, prisilno dodirivanje tijela. Istra緄vanje na reprezentativnom uzorku 緀na u Hrvatskoj pokazalo je da je 鑑k 17 posto 緀na do緄vjelo silovanje ili poku筧j silovanja. Polovica 緀na – 緍tava nasilja u obitelji, do緄vjelo je silovanje kako sastavni dio obiteljskog nasilja. Neki oblik seksualnog nasilja u djetinjstvu pretrpjelo je gotovo 14 posto mladih.

Tagovi: maja mamula, seksualno nasilje, seksualno uznemiravanje, silovanje, 緀nska soba

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM