Sa stavom

31.10.2016. 08:41:15 - Stephanie Stelko

razbijmo tabue: informacije i znanje mogu vam sa鑥vati zdavlje

﹖o zapravo znamo o HPV-u?

Ga鎖ce s reproduktivnim sustavom

Ga鎖ce s reproduktivnim sustavom (Foto: Eleanor Beth Haswell)

Ve鎖na nas zna pone箃o o HPV-u. Prve su nam asocijacije rak, seks i cjepivo s upitnikom. Kako bismo otklonili barem neke od upitnika, donosimo kratak informativni tekst[1] o tipovima humanog papiloma virusa, njegovim posljedicama i mjerama prevencije.

Humani papiloma virus (HPV) je naj鑕规a viralna infekcija reproduktivnog sustava kojom se ve鎖na seksualno aktivnih osoba zarazi tokom 緄vota, 鑑k i po nekoliko puta. HPV se prenosi putem vaginalnog, analnog ili oralnog seksa sa zara緀nom osobom, ali i genitalnim kontaktom bez penetracije.

Postoji preko 100 vrsta HPV virusa, od kojih mnoge ne izazivaju nikakve probleme te se organizam od njih spontano o鑙sti unutar nekoliko mjeseci do dvije godine. Neki tipovi HPV-a, tzv. nisko-rizi鑞i, uzrokuju genitalne bradavice i druge zdravstvene probleme, uklju鑥ju鎖 cervikalne intraepitelne neoplazije prvog stupnja (CIN1), dok mali dio visoko-rizi鑞ih tipova uzrokuje ve鎖nu zlo鎢dnih novotvorina na vratu maternice, a prvi se znakovi 鑕sto pojavljuju dugo nakon zaraze.

Ve鎖na 緀na i mu筴araca virusom se zarazi kratko nakon 箃o postanu seksualno aktivne/i, a zarazne su i osobe koje ne pokazuju nikakve simptome.

Naj鑕规i zdravstveni problemi uzrokovani nisko-rizi鑞im tipom HPV virusa – primjerice tipovi 6 i 11 – uklju鑥ju genitalne bradavice i respiratorne papilomatoze (tumore u respiratornom sustavu). Genitalne bradavice su vrlo zarazne, a njihova je pojava vrlo 鑕sta i u 緀na i u mu筴araca, no mogu biti lako dijagnosticirane pregledom genitalija.Iako su genitalne bradavice i respiratorne papilomatoze rijetko smrtonosne, mogu izazvati zna鑑jne zdravstvene probleme.

Oko 13 tipova HPV virusa mogu u organizmu ostati dugotrajno te u kona鑞ici uzrokovati karcinom, a oko 70 posto pretkancerogenih lezija i karcinoma vrata maternice uzrokovani su dvama vrstama HPV virusa – 16 i 18. U 緀na sa zdravim imunolo筴im sustavom karcinom vrata maternice razvija se 15-20 godina nakon zaraze virusom, dok se u 緀na s oslabljenim imunolo筴im sustavom, primjerice zbog zaraze HIV virusom, mo緀 razviti unutar 5-10 godina. Pretkancerogene lezije razvijaju se u karcinom ukoliko se ne po鑞u na vrijeme lije鑙ti.

Karcinom vrata maternice je naj鑕规a bolest povezana s HPV virusom, a gotovo svi slu鑑jevi karcinoma vrata maternice uzrokovani su upravo zarazom HPV-om. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 270 tisu鎍 緀na umrlo je od karcinoma vrata maternice 2012. godine, od 鑕ga je do vi筫 od 85 posto smrti do筶o u zemljama ni緀g i srednjeg dohotka, budu鎖 da su karcinomi 鑕sto dijagnosticirani u kasnijim stadijima zbog ograni鑕nog pristupa testiranju. U razvijenim zemljama se pak pravovremenim otkrivanjem i lije鑕njem sprje鑑va razvitak oko 80% slu鑑jeva karcinoma raka vrata maternice. Upravo su zato va緉i redoviti pregledi, jer se pravovremeni reagiranjem mogu izbje鎖 zna鑑jne komplikacije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo navodi da, prema epidemiolo筴im podacima iz 2011. godine, incidencija raka vrata maternice u Hrvatskoj iznosi 14,5/100.000 緀na, a iste je godine 111 緀na, odnosno 4,9/100.000, umrlo od raka vrata maternice. Nadalje, u publikaciji iz 2014. godine navode da je stopa incidencijeabnormalnosti u stanicama (carcinomain situ) vrata maternice koje mogu napredovati do invazivnog raka najvi筧 u 緀na u dobi izme饀 25 i 29 godina.

Osim karcinoma vrata maternice, postoje sve brojniji dokazi o povezanosti HPV-a s karcinomima anusa, penisa, vagine i vulve.

Dijagnoza

Pojava genitalnih bradavica naj鑕规e upu鎢je na zarazu HPV virusom, no tipovi virusa koji uzrokuju bradavice  (nisko-rizi鑞i) naj鑕规e ne uzrokuju i karcinome.

Naj鑕规i na鑙n otkrivanja pretkancerogenih promjena i karcinoma na vratu maternice je putem Papa-testa. Ukoliko su takve promjene otkrivene, provode se daljnji testovi koji pokazuju jesu li one uzrokovane zarazom HPV virusom, te kojom vrstom virusa. Tako餰r, ukoliko su rezultati Papa-testa abnormalni, stanice vrata maternice se dalje testiraju kako bi se otkrilo jesu li abnormalnosti uzrokovane HPV virusom, odnosno tipovima HPV virusa koji uzrokuju karcinom. Ako se na Papa-testom utvrdi pojava cervikalne intraepitelne neoplazije (CIN 1 - blaga displazija, CIN 2 - srednje izra緀na displazija i CIN 3 – te筴a displazija), provode se daljnje pretrage kako bi se odredio adekvatan na鑙n lije鑕nja.

Kod mu筴araca genitalne bradavice tako餰r ukazuju na zarazu HPV virusom. Trenutno ne postoje redovni testovi na zarazu visoko-rizi鑞im tipovima HPV virusa za mu筴arce, no poti鑕 se redovito provo餰nje analnog Papa-testa za mu筴arce koji stupaju u seksualne odnose s mu筴arcima, kako bi se na vrijeme sprije鑙lo potencijalno oboljenje od karcinoma anusa.

Prevencija

Kao mjere prevencije, zdravstvene organizacije predla緐 promociju i edukaciju o sigurnim seksualnim praksama, koje uklju鑥ju kori箃enje kondoma, nagla筧vanje mladima da ne postanu seksualno aktivni u preranoj dobi, te upozorenja o konzumiranju duhanskih proizvoda za koje se vjeruje da predstavljaju faktor rizika za razvitak karcinoma. Nadalje, neki predla緐 i cirkumizaciju mu筴ih osoba te seksualnu ekskluzivnost pri upu箃anju u seksualne odnose bez kondoma.

Od 2006. godine, dostupna su i cjepiva protiv HPV virusa, a do sredine 2016. godine 65 dr綼va omogu鎍va takvo cijepljenje.

Cjepivo protiv HPV-a

Trenutno su dostupne tri vrste cjepiva protiv HPV-a koja 箃ite od tipova HPV-a 16 i 18, koji uzrokuju karcinom – Cervarix,Gardasil (koji se jo naziva i Silgard) i Gardasil 9. Uz to, Gardasil i Gardasil 9 箃ite i od tipova 6 i 11 koji su naj鑕规i uzro鑞ici genitalnih bradavica, a Gardasil 9 箃iti i od dodatnih pet tipova koji uzrokuju karcinome.

Ova se cjepiva primaju u tri doze kroz period od 6 mjeseci. Daju se osobama izme饀 9 i 26 godina starosti, s time da su puno efektivnija u organizmima koji nisu prethodno bili zara緀ni HPV virusom, pa se preporu鑑 cijepljenje mladih ljudi koji jo nisu stupili u seksualni odnos, naj鑕规e djevoj鑙cama starim 11 i 12 godina, te dje鑑cima od 9. pa sve do 26. godine 緄vota.

Kontroverze

Prema rije鑙ma Shobhe S. Hrishnan, lije鑞ice i autorice nagra餴vane knjige The HPV VaccineControversy: Sex, Cancer, God andPolitics, otkada je ameri鑛a Agencija za hranu i lijekove (FDA) 2006. godine odobrila HPV cjepivo, njegovo je uvo餰nje bilo upleteno u medicinsku, dru箃venu, kulturnu i politi鑛u kontroverzu. Internet je otada preplavljen svjedo鑑nstvima mladih djevojaka i njihovih roditelja koji tvrde da je zdravlje djevojaka te筴o naru筫no te njihova kvaliteta 緄vota drasti鑞o smanjena nakon cijepljenja Gardasilom.  Medicinska struka je i sama podijeljenog mi筶jenja, pa dok neki uporno poku筧vaju smiriti javnost i uvjeriti ljude u sigurnost i uspje筺ost ovog cjepiva, drugi tvrde kako ono mo緀 biti 箃etno te kako se opravdava zbog velikog profita farmaceutske industrije. Debata se nastavlja i desetlje鎒 nakon 箃o su prva cjepiva odobrena, te je 2016. godine izbila velika kontroverza oko Gardasil cjepiva, posebice u Sjedinjenim Ameri鑛im Dr綼vama i Japanu.

HPV cjepivo u Hrvatskoj

Cjepivo protiv HPV-a stiglo je u Hrvatsku 2007. godine, kratko nakon 箃o je izba鑕no na svjetsko tr緄箃e, te se i hrvatska javnost i struka uklju鑙la u debatu o njegovoj efikasnosti odnosno 箃etnosti. Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr.sc. Ivana Pavi ﹊metin tvrdi kako se odaziv cijepljenju u Hrvatskoj bitno razlikuje u razli鑙tim dijelovima Hrvatske, pa je u posljednjih sedam godina odaziv u Gradu Zagrebu dosegao 14 posto, a u Primorsko-goranskoj 緐paniji 鑑k 50 posto. U nadi da 鎒 se u Hrvatskoj posti鎖 80-postotni odaziv kao u nekim zapadnoeuropskim dr綼vama, Hrvatski zavod za javno zdravstvo nabavio je 14 tisu鎍 doza cjepiva protiv HPV-a, te uputio gra餫nima javni poziv na besplatno cijepljenje.Naime, do kraja 2016. godine besplatno se Silgardommogu cijepiti sve osobe izme饀 9 i 25 godina starosti, dok 鎒 od 筴olske godine 2017./2018. besplatno (ali ne i obavezno)biti samo za u鑕nice/ke 8. razreda osnovne 筴ole. Nadalje, do kraja 2016. godine cijepljenje Cervarixom je besplatno za sve osobe starije od 25 godina.

______________________________

*Cilj ovog 鑜anka nije propagirati niti odgovarati ljude od cijepljenja, te upitnike vezane uz dobit i 箃etu HPV cjepiva ne鎒mo ovdje rje筧vati. Namjera je bila generalno informiranje o HPV-u te poticanje zainteresiranih na daljnje istra緄vanje.

Tagovi: cervarix, cijepiti se, cjepivo, cjepivo protiv hpv-a, gardasil, gardasil 9, genitalne bradavice, hpv, hpv cjepivo u hrvatskoj, hrvatski zavod za javno zdravstvo, human papillomavirus, humani papiloma virus, karcinom, kontracepcija, lije鑙ti, lijek, naju鑕stalija spolna bolest, prevencija, rak grli鎍 maternice, seks, seksualna aktivnost, seksualno prenosiva bolest, seksualnost, silgard, spolne bolesti, stephanie stelko, virus, virus hpv-a, zarazne spolne bolesti, za箃ita, zdarvlje, zdravstvo

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM